Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Urban Rookies
Artikel 1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten van Urban Rookies.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voorzover Urban Rookies en consument zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
3. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een koopovereenkomst heeft gesloten met Urban Rookies.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Urban Rookies behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijde te wijzigen en/of aan te vullen. 
6. Door het gebruik van de webshop van Urban Rookies en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop.
 
Artikel 2 Levertijd
1. Na betaling op rekening nr: NL91INGB0006426281 t.n.v. Little Elephant te Sassenheim wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, tenzij de consument anders kenbaar heeft gemaakt. Dit dient te geschieden onder vermelding van het bestelnummer en uw klantnaam.
2. Afhankelijk van de bestemmingen gelden de volgende levertijden:
Nederland: bezorgd binnen 3-10 werkdagen
Landen binnen de EU: verzonden binnen 30 werkdagen
3. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschreden levertijden geven de consument geen recht op schadevergoeding of het annuleren van de order.
4. NB. Gelieve geen betalingen te doen d.m.v. contante storting op de rekening vanwege hoge bankkosten zijn wij genoodzaakt hiervoor €10,00 extra te rekenen.
 
Artikel 3 Verzendkosten
 
1. De bestellingen binnen Nederland worden standaard verzonden via POSTNL. Is de waarde van de bestelling onder de €50,00 en woont de consument binnen Nederland dan zijn de verzendkosten €3,99 of woont de consument in België €8,99. Woont de consument binnen Nederland en is de waarde van de bestelling hoger dan €50,00 of woont de consument in België en is de waarde van de bestelling hoger dan €75,00 dan betaalt de consument geen verzendkosten.
2. Overige buitenlandse verzendingen: EU-landen 1 (€11,55): Duitsland; EU-landen 2 (€25,50): Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië; EU-landen 3 (€43,65): Spanje, Italië, Polen, Hongarije, Tsjechië, Portugal, Slowakije, Slovenië, Ierland, Zweden, Finland, Malta, Cyprus, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen. Urban Rookies levert aan landen buiten de EU, neem in dit geval contact op.
3. POSTNL doet over een verzending gemiddeld 1 tot 3 werkdagen. Mocht u liever gebruik maken van een andere vervoerder, neem dan eerst contact op met Urban Rookies voordat u een bestelling bij ons plaatst.
 
 
Artikel 4 Betaling
 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de consument aan Urban Rookies, voor haar producten, een vergoeding verschuldigd zijn die door Little Elephant per product is vastgesteld inclusief verschuldigde BTW.
2. Betaling door consument vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.
3. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft Urban Rookies recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
4. Al in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die Urban Rookies maakt als niet-nakoming door consument, komen ten laste van consument.
 
Artikel 5 Zoek raken van bestellingen
 
1. Urban Rookies is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade.
 
 
Artikel 6 Schade en aansprakelijkheid
 
1. Urban Rookies is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de consument. 
2. Urban Rookies is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.
3. Urban Rookies is niet aansprakelijk voor typfouten van de consument voor gepersonaliseerde producten. Controleer de tekst goed voor het plaatsen van de bestelling.
 
Artikel 7 Bestellingen
 
1. Bij een bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Na ontvangst van de betaling onder vermelding van het bestelnummer en klantnaam wordt uw bestelling uitgevoerd. 
 
Artikel 8 Annuleren
 
1. Annuleren is mogelijk zolang product nog niet in productie is genomen, onder vermelding van factuurnummer en klantnaam. 
 
Artikel 9 Retourneren en ruilingen
 
1. Ruiling van gepersonaliseerde goederen is niet mogelijk. U dient goed te letten op de ingevulde tekst voor het plaatsen van de bestelling. Andere producten kunnen geruild of geretourneerd binnen 14 dagen na het ontvangen de orderbevestiging.  
2. U dient het product in originele verpakking of een stevige envelop te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument. Wanneer een bestelling niet aangetekend is geretourneerd en het product raakt kwijt is Urban Rookies niet gehouden tot terugbetaling van de kosten. 
 
Artikel 10 Beschadigingen/afwijkingen
 
1. Klachten van de consument moeten binnen 24 uur na levering per e-mail aan Urban Rookies kenbaar zijn gemaakt. U dient het bericht met de klacht te sturen naar het volgende adres: klantenservice@urbanrookies.nl. De klacht moet duidelijk omschreven zijn. Elk vorderingsrecht van de consument jegens Urban Rookies, met betrekking tot gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien: - de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; - de producten niet zich niet meer instaat bevinden waarin zij werden afgeleverd; - indien de klachten worden geuit nadat meer dan 4 dagen sinds de levering verstreken zijn.
 
2. Urban Rookies garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen van foto’s, kleuren of foutieve prijsvermelding kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Artikel 11 Garanties
 
1. Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch gebreken optreden wordt dit kosteloos hersteld, indien dit binnen 6 maanden na aankoop wordt gemeld. Urban Rookies stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatigheid aan de kant van de consument of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
 
Artikel 12 Toepasselijk recht
 
1. Op alle koopovereenkomsten tussen consument en Urban Rookies is Nederlands recht van toepassing.
2. Consument en Urban Rookies laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
3. Als consument en Urban Rookies niet tot een vergelijk komen dan zal dit op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Urban Rookies gevestigd is.
  
12 Algemene informatie:
 
KVK nummer: 59976705
BTW nummer: NL201496495B01
Adres: Vennestraat 17
Email: info@littleelephant.nl
Telefoonnummer: 0612548599